OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Pravidla obchodu:

Prodejce si vyhrazuje právo na to že dresy které mají natištěné vlasní jméno a číslo tak nebudou moci být vráceny v reklamaci do 14-ti dnů.

Velice děkujeme za pochopení.

Úvodní ustanovení

www.RealSports.cz (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem. V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je v textu těchto všeobecných obchodních podmínek kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

3.uzavření kupní smlouvyVeškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a


informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud potvrzení o provedené objednávce nedorazilo, zkontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu v objednávce a neprodleně nás kontaktujte.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp., případně objednávku zrušit pokud nedojde ke spolupráci ze strany zákazníka.

Prodejce si dále vyhrazuje právo objednávku, nebo její část zrušit v případech, kdy je:
a) položka objednávky, nebo min.50% položek objednávky vyprodáno a není možné je v souladu s obchodními podmínkami dodat. V takovémto případě je zákazník informován e-mailem.
b) kdy se ze strany zákazníka jedná o opakované porušení obchodních podmínek, zvláště v případě opakovaného nevyzvednutí zásilky. V takovémto případě má právo prodejce případné další objednávky bez výzvy ignorovat.

Prodejce si vyhrazuje právo objednávku, nebo její část zrušit v případě, že údaje o produktu byly chybné, nebo nepřesné.


Veškeré dresy co nabízíme jsou originální autentické repliky dresů světových klubů. Dresy je opatřeny všemi funkčními prvky a technologiemi, jako dresy originální.

Dodací podmínky:

Poštovní zásilkou - Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty jako obchodní balík.
O odeslání zboží budete informováni e-mailem, zpravidla je zásilka na Vaší poště následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky.
!!! Na poště na Vás zásilka bude čekat 7 dní !!!

POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA:
objednávka po ČR hrazená dobírkou ..............................130 Kč

objednávka po ČR hrazená bankovním převodem ............100 Kč 

náklady na poštovné při opětovném zaslání zásilky, reklamaci, vrácení zboží atd. (jednotná sazba).... 130 Kč

POŠTOVNÉ SLOVENSKO:

objednávka na Slovensko hrazená dobírkou ....................300 Kč

náklady na poštovné při opětovném zaslání zásilky, reklamaci, vrácení zboží atd. (jednotná sazba).... 300 Kč


Doba doručení:


Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne přijetí objednávky. Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 3-21 pracovních dnů. Zboží které je skladen dodáváme do 3pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude termín dodání upřesněn.Zboží které je skladem, posíláme následující den po obdržení objednávky.

Možnosti platby:

Bankovním převodem:

Pro platbu bankovním převodem budete předem informování e-mailem.

Dobírkou:

Za zboží zaplatíte doručovateli, případně na přepážce České Pošty.Reklamace zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Zásilku zašlete doporučeně, doporučujeme ji i pojistit. Za případnou ztrátu během přepravy ručí Česká pošta. Nezasílejte zboží na dobírku - nebude takto přijata.

Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující je povinen nést přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadovány v částce 1 000,-. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolit tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.Vrací se pouze peníze za zboží, ne za poštovné.

Při splnění těchto podmínek a po fyzickém obdržení zboží Vám vrátíme peníze převodem na Váš bankovní účet. V opačném případě bohužel nemůžeme vrácení zboží akceptovat a na naše náklady Vám jej zašleme zpět.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:


1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). 
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). 
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). 
4. Výrobek byl poškozen působením živlů. 
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. Prodávající nenese záruční odpovědnost za vady vzniklé nesprávným užíváním výrobku. To zejména platí při nesprávném praní, žehlení, bělení a chemickém čištění.

 

Obrázky zboží


- u některých produktů může být obrázek pouze ilustrační, proto doporučujeme pro kontrolu navšívit
stránky výrobce aby nedocházelo k nedorozumnění. U barevnosti "Multi" může být na obrázku zboží v barvě jedné a dodáno bude v barvě jiné.Storno objednávky:
Poskytujeme lhůtu pro storno objednávky 24 hodin od provedení objednávky.Storno objednávky přijímáme pouze písemně a to na emailu: info@realsports.cz v opačném případě postupujeme stejným způsobem jako při nevyzvednuté zásilce(závaznost objednávky)

Závaznost objednávky
Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku. Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. mohou být brány jako zcela účelové, protože objednavatel je vždy informován, že je mu odesílána zásilka), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek (náklady na vyexpedování zásilky), celková výše těchto nákladů (smluvní pokuty) činí 300kč a vyžaduje se k ní výslovný souhlas kupujícího který je takto upozorněn při uzavírání objednávky když přistoupil na to že souhlasí s obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou předány dále firmě která je bude nadále vyřizovat včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.
Ochrana osobních dat:

Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.realsports.cz dává kupující prodávajícímu plný souhlas se shromažďováním a archivováním osobních dat o jeho nákupech po dobu trvání jeho registrace.

Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnuté jakoukoliv formou prostřednictvím www.realsports.cz jsou důvěrné a je vyloučeno jejich předání třetímu subjektu. Slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění změn a doplňků.

V případě žádosti osobní údaje budou z databáze odstraněny.


Poskytování informací v mimořádných situacích:

Vyhrazujeme si právo poskytnout nezbytné informace o zákaznících třetí straně, kteří svým jednáním porušili závazné obchodní podmínky výše uvedené, zejména opakovaně objednané a nevyzvednuté zboží a to i přes písemné upozornění na možné důsledky. Zavazujeme me se také k maximální spoluprácí při odhalování zneužití informací, např. použití osobních údajů třetí osoby při provedení fiktivní objednávky se záměrem poškodit uživatele, nebo provozovatele těchto stránek.

Údržba:

Údržba a praní : Vždy respektujte výrobce textílie, nepoužívejte sušičku, žehlete vždy naruby, používejte výhradně jemné prášky bez agresívních složek, teplota praní je maximálně 40°C, perte vždy naruby.Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Platnost od 1.1.2014